Krakowski Spleen i Supernowa

KS (VI.4) dla Magdy F. i Jacka K. , S (VI.4+/5) dla Zbycha K.

Dodaj komentarz